Heemkundige Kring Malle

Historiek

De Heemkundige Kring van Malle werd in de lente van 1980 in het leven geroepen op initiatief van Karel Van Bavel, Florent Bosch, Ferdinand Vandendael en Herman Verbist. Tijdens de stichtings-vergadering werden alle aanwezigen in het bestuur opgenomen. Karel Van Bavel was de eerste voorzitter. Na hem volgden Florent Bosch, Hugo Broen, Staf Janssens en opnieuw Hugo Broen.

Het allereerste project dat op stapel werd gezet, de ‘Camera Obscura op Oost- en Westmalle’ (1980), een kijkboek met oude prentkaarten en foto’s, was onmiddellijk een groot succes. Daarna volgden tientallen jaarboeken met heemkundige bijdragen over onze gemeente. Daarbuiten verschenen ook enkele speciale uitgaven en een dvd over de tornado; in de lijst met publicaties vind je meer info hierover terug.

Begin 1982 werd gestart met de uitgave van een contactblad voor de leden. Het verschijnt sindsdien viermaal per jaar. De kring gaf ook vier kalenders uit, met name voor de jaren 1985-1988.

In de loop van de voorbije decennia zette de kring allerlei activiteiten op touw, zoals: heem- en familiekundige propagandadagen, tentoonstellingen, voordrachten, cursussen oud schrift en familiekunde enz. Het bestuur nam ook deel aan initiatieven van verenigingen uit Malle en naburige heemkringen. Verder werden de Oostmalse Sint-Laurentiustoren en de Westmalse Sint-Martinustoren diverse keren voor het publiek opengesteld, een voorloper van Open Monumentendag waaraan de kring jaarlijks meewerkt.

De kring heeft er ook steeds voor geijverd om het Malse erfgoed te bewaren voor het nageslacht. Enkele voorbeelden. De archeolo-gische opgravingen aan het Kasteel de Renesse (1984) werden geleid door Marc Van den Cloot en Hugo Broen. De kring leverde ook een niet geringe bijdrage tot de stichting en de uitbouw van de vzw Domein de Renesse. In 1990 leidden onderhandelingen tussen de heemkring en het gemeentebestuur ertoe dat de Oostmalse pastorie niet werd afgebroken maar ingericht als politiekantoor. In 2012 bouwden we de interactieve tentoonstelling in de tornadotoren mee uit.

Verder werden traditionele nieuwjaarsliedjes geïnventariseerd; oude films over het Westmalse dorpsleven, een Oostmalse huldigingsstoet en de tornado werden eerst op videoband en daarna op dvd overgezet; vroegere dorpsgezichten werden vergeleken met de recentere situatie, het kunstpatrimonium van de gemeente werd in beeld gebracht, enz.
In 1989 verwierf de kring oud archiefmateriaal over Westmalle en Zoersel uit de achttiende eeuw en bewaart het sindsdien zorgvuldig.
In de rubriek ‘Over ons’ verneem je meer over onze activiteiten.

In 1991 ontving de kring de prestigieuze Prijs voor Heemkunde en Folklore voor het artikel ‘Ons dorp, van vroeger tot nu’ van toenmalig bestuurslid Albert Coninx. Met de toekenning van deze prijs wilde de jury ook hulde brengen aan de onverdroten inzet  van de heemkring.
In 2010 reikte het Davidsfonds Westmalle en Oostmalle de Gulden Tripel uit aan onze kring omwille van het verdienstelijk werk dat we leveren om Malle op een positieve manier bekend te maken buiten de gemeentegrenzen.

Voor een uitgebreide historiek verwijzen wij je graag naar Jaarboek 1989, 2000 en 2005 waarin telkens een terugblik op de werking van de Heemkundige Kring werd opgenomen.

Ons lokaal: de lange weg naar het koetshuis

Bij de oprichting van de kring verbond het gemeentebestuur zich ertoe om voor huisvesting te zorgen.
Na de stichting kreeg de kring een lokaal toegewezen in het gebouw aan de Sint-Jozeflei 6 te Westmalle, waar nu een aantal diensten van het gemeentebestuur zijn ondergebracht. De hoeveelheid documentatie groeide echter snel aan, en al vlug was de ruimte te klein.

In 1984 verhuisden we naar het oude gemeentehuis in Oostmalle en in 1990 werden we verkast naar het gemeentelijk ontmoetingscentrum aan de Lierselei.

Op 29 mei 1994, ter gelegenheid van de Dag van het Park, ondertekenden het gemeentebestuur, de vzw Domein de Renesse en de Heemkundige Kring van Malle een overeenkomst die de kring de beschikking gaf over het linker gedeelte van het koetshuis in het Domein de Renesse. Dit werd uitgebouwd tot een volwaardig documentatiecentrum met een leeszaaltje en een tentoonstellingsruimte. In 2019 werd de concessieovereenkomst hernieuwd. In datzelfde jaar werd de zolder omgebouwd tot archiefruimte.

Sint-Martinuskerk Westmalle

 

Tornadotoren Oostmalle

 

kunstpatrimonium De Wandelaar